برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی

برنامه ریزی چیست:

برنامه ریزی تعیین و اتخاذ شیوه ها و روشهایی که ما را به بهترین نتیجه مطلوب می رساند

برنامه ریزی طراحی برای یک آینده  مطلوب و راههای موثر نیل به آن می باشد

برنامه ریزی تصمیم گیری از پیش اتخاذ شده نسبت به اینکه چه کاری ، چگونه ، چه زمانی و توسط چه کسانی بایستی صورت گیرد.

 

طبقه بندی با ایجاد مختلف برنامه ریزی :

1-بعد زمانی : الف) کوتاه مدت ( حداکثر 3 سال )        ب) میان مدت (حداکثر 5 سال )  ج) دراز مدت (حداکثر بیش از 5 سال )

2- قلمرو ( جهانی – ملی – واحد سازمانی )

3- سطح (فوقانی – تحتانی و سطح پائین )

4- استمرار یا عدم استمرار (ثابت – مقطعی )

 

موارد اهمیت برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی :

nتعیین جهت

nمعیاری برای ارزیابی عملکرد عرضه می کند

nچهار چوب وحدت بخش

nفرصت ها و خطرات آن را گوشزد می کند

nاز هدر رفتن منابع جلوگیری می کند

اهمیت برنامه ریزی از نظر ریچارد مول :

nمشخص کردن گسترده عمل و مخاطبین برنامه

nشناسائی نیازها و علائق شرکت کنندگان

nتعیین فلسفه و اهداف برنامه ریزی مورد نظر

nتبدیل هدفها بر طرح ها یا پروژه های عملیاتی و اجرائی

nپیش بینی منابع برای اجرای برنامه های عملیاتی شامل منابع مالی ، انسانی و کالبدی و زمان

 

برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک ) رویداد ورزشی :

nبلند مدت

nمدیران فوقانی

nجهانی و ملی

nاستمرار ( ثابت )

 

فرايند برنامه ريزي راهبردي

nشناسائی ماموریت و اهداف و استراتژیهای موجود

nتجزیه و تحلیل بیرون سازمان

nشناسائی فرصت ها و تهدیدات

nتجزیه و تحلیل منابع سازمان

nشناسائی قوت ها و ضعف ها

nارزیابی مجدد ماموریت و اهداف سازمان

nتدوین استراتژی

nاجرای استراتژی

nارزیابی نتایج

برنامه ریزی عملیاتی :

nکوتاه مدت و میان مدت

nمدیران سطح پائین

nعدم استمرار و مقطعی

nواحدهای سازمان

 

پیش بینی عملیات برنامه :

1- فعالیت    2- سازمان    3- منابع    4- مكان     5- زمان    6- روش کار

 

شیوه های برنامه ریزی عملیاتی :

1.جدول زمان بندی مدیر رویداد ورزشی در طول ماه

2. برنامه ریزی عملیاتی از طریق جدول کارنما :

vاین برنامه از رایج ترین و ساده ترین شیوه برنامه عملیاتی است

vدر صورتی که دو فعالیت با هم انجام شدند به آنها فعالیت متقارن و در صورتی که انجام فعالیتی منوط به انجام فعالیت دیگر باشد آن را فعالیت متوالی می گویند

3. خط زمانی فرآیند برگزاری

4. تقویم ورزشی : برنامه عملیاتی یک فدراسیون و یا یک هیئت یا سازمان ورزشی برای مدت یک سال

 

فرآیند تنظیم یک تقویم ورزشی

nتعیین هدف و مدنظر گرفتن هدف

nپیش بینی عملیات

nتعیین زمان مناسب جهت اجرای هر فعالیت

nتعیین مکان

nمحاسبه بودجه موردنیاز

nپیش بینی تدابیر لازم جهت تامین بودجه از منابع دولتی و غیر دولتی

nمشورت و هماهنگی با واحد های اجرائی و مشارکت کننده به منظور تصویب ابتدائی تقویم

nدفاع از تقویم تنظیم شده و تصویب نهائی ان

nابلاغ تقویم ورزشی تصویب شده به واحدهای اجرائی تحت پوشش برای ایجاد هماهنگی

nبرنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها ی اجرائی جهت آماده نمودن مقدمات و اجرای برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده بر مبنای تقدم و تاخر زمان تعیین شده

 

2 نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۶/۱۱/۰۵ساعت 21:34  توسط محمد صابر ستوده  |